Dijeli

Turizam je dinamična djelatnost, koja sa sobom povlači niz drugih vrijednosti, formirajući tako jedan lanac poslovnih subjekata i djelatnosti, koji pozitivno utiču na socioekonomski razvoj lokalne zajednice. Jedan od takvih pozitivnih učinaka može se zapaziti i osjetiti i u našem gradu, gdje je između ostalih pozitivnih promjena, došlo je i do “ oživljavanja “  kapaciteta smještajnih jedinica, posebno privatnog smještaja. Ti pozitivni efekti, koje su turistička kretanja na području našeg grada kreirala, mogu se pratiti u nekoliko pravaca. Prije svega, došlo je do estetskog i funkcionalnog uređenja prostornih jedinica, koje do tada nisu bile intenzivno korištene ili primjerene za stanovanje, jer su smatrane “ viškom “ stambenih prostora, zatim prenamjene i adaptacije objekata u svrhu iznajmljivanja, kao i do gradnje novih. Sve se to u ekonomskom smislu direktno manifestira kroz dopunjavanje “ kućnog budžeta “, prerastajući u porodični biznis, gdje su svi članovi jednog domaćinstva više ili manje posvećeni i uključeni. Tako Visoko iz godine u godinu izrasta u destinaciju “ obiteljskog turizma “, gdje su lokalni stanovnici uključeni direktno u pružanje usluga smještaja, tako su apartmani, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor, vikendice najčešći izbor posjetitelja. Taj broj i rast može se pratiti i preko najvećih svjetskih platformi za rezervacije, kroz statističke pokazatelje, a svjedoci smo intenzivnijeg rasta i građenja novih prihvatnih kapaciteta.

Visoko posjećuje posebna turistička klijentela, inovativni turisti posebnih navika, koji svoje putovanje vide kroz aktivni odmor, otkrivanje mističnih atrakcija, nedovoljno istraženih arheoloških lokacija, uživanja u prirodnim blagodatimaljekovitim i relaksirajućim svojstvima, koje nam priroda nudi,upoznavanje lokalnih kultura, običaja i stilova života, tako da na ulicama Visokog možemo vidjeti mlađe, ali i turiste starije životne dobi. Svi došli u srce BiH, mirno mjesto, vođeni određenim atraktivnim motivom i potrebom, i većina njih se ponovo vraća. Rekli bismo, Visoko ima dušu, taj neki skriveni potencijal, kojeg očito bolje percipiraju i osjećaju strani turistii odlučuju se za dolazak i višednevni boravak u našem gradu. Tako je Visoko posmatrajući višegodišnji period u kontinuitetu, pitomije, otvorenije i atraktivnije za stranu turističku klijentelu, za nove vidove turističkih kretanja. Idealno za pojedince, bračne parove, porodice, manje grupe,ali i za grupna organizovana putovanja.

Kada govorimo o receptivnim faktorima turističke ponude,posebno smještajnim jedinicama, činjenica je da je Visoko izraslo u jedinstveno mjesto u Zeničko – dobojskom kantonu, pa i šire, gdje jedinice privatnog smještaja trenutno čine preko90% raspoloživih aktivnih smještajnih kapaciteta.

Na najvećoj svjetskoj platformi za rezervacije za područje Visokog trenutno je u ponudi oko 300 objekata za smještaj, dok je prema podacima nadležne službe Gradske uprave Visoko ( oktobar, 2023. ) trenutno registiranih aktivnih 88, što je nekoliko puta manje u odnosu na stvarno stanje.

Da li je vrijeme da počnemo razmišljati u pravcu društveno odgovornijeg poslovanja u hotelijerstvu / ugostiteljstvu? Samo tada bismo imali realnu sliku turističkog prometa, gdje će stvarno stanje turističkih kretanja u cjelosti odgovarati zvaničnim statističkim pokazateljima. Dakle, poslovanje hotelskog i sličnog smještaja,  zajedno sa privatnim iznajmljivačima, utiče na turistička kretanja i statističke pokazatelje u konačnici.

Registriranih 88 objekata, koji su u fokusu statističke analize, prostorno i lokacijski su razmješteni tako da nešto više od polovine su adresirani u gradskom području, ali znatan dio je i u vangradskom pojasu, gdje se kao dodatna mogućnost nudi uživanje u prirodnom ambijentu. Idealna i gotovo podjednaka ponuda izbora lokacije, kako za ljubitelje boravka u gradskom okruženju, tako i za pristalice prirodnog krajolika.

Uspješni iznajmljivači, koji nude usluge kvalitetnog smještaja, razvijajući zdravu komunikaciju s gostom, čine pozitivnu priču turizma u Visokom. Njihovo zadovoljstvo i zadavoljstvo gosta je uvijek na visokom stepenu, a najveću satisfakciju za svoj rad će prepoznati u turistima koji im se više puta vraćaju, jer zadovoljan gost je najveća nagrada koju mogu dobiti i najbolji marketing za njihovu uslugu.

Turistički promet u Zeničko- dobojskom kantonu i Visokom – Da li je 2023. bolja od prethodne?

Naša najposjećenija turistička lokacija je Park Ravne 2 sa svim svojim sadržajima, i spada u sami vrh atrakcija Zeničko- dobojskog kantona, gdje konstantno bilježi rast broja posjeta, tako da je do ovog perioda zabilježeno oko 200 000 posjetilaca, što je u odnosu na prethodnu godinu znatno povećanje, a još nije kraj turističke sezone. Individualno, porodično, grupno i organizovano, svi rado posjećuju jedinstven park na Balkanu, koji je magnet za izletnike i turiste.

Zeničko- dobojski kanton je u 2022. zabilježio 46. 542dolazaka i 138. 555 noćenjašto je prema ovim numeričkim pokazateljima rekordan broj ostvarenih dolazaka i noćenja, posmatrajući proteklu deceniju. Po broju ostvarenih noćenja zauzima visoko treće mjesto u FBiH, i pozicionira se iza Sarajevskog i Hercegovačko- neretvanskog kantona.

Dolasci i noćenja turista  u ZDK  ( 2022. godina )

Ukupan broj dolazaka

46. 542

Domaći

Strani

31. 616

14. 926

Ukupan broj noćenja

138. 555

Domaći

Strani

 

101. 016

37. 539

Zadržavanje posjetitelja je u prosjeku 3 noćenja. U pogledu strukture turista, udio domaćih  je izrazito veći u odnosu na strane turiste, tako da je učešće domaćih turista  68 %, a stranih 32 % kada su u pitanju dolasci. Analizirajući noćenja, ta slika se ogleda kroz 73 % učešća domaćih, a 27 % stranih turista. ​

Prema najnovijim obrađenim statističkim podacima, Zeničko- dobojski kanton za period januar- august 2023. godine zabillježio je 33. 536 dolazaka i 109. 043 noćenja.

Dolasci i noćenja turista  u ZDK ( period I- VIII, 2023. )

Ukupan broj dolazaka

33. 536

Domaći

Strani

21. 626

11. 910

Ukupan broj noćenja

109. 043

Domaći

Strani

 

81. 365

27. 678

 

Prosječno zadržavanje turista ostalo je isto, kao i sama struktura turista nije se znatnije promijenila. Dakle, prateći dugogodišnje odvijanje turističkog prometa, Zeničko- dobojski kanton kao značajna turistička regija, otvoreniji je i atraktivniji za domaću turističku klijentelu i po broju dolazaka, ali i po broju ostvarenih noćenja. Domaći turisti bilježe gotovo dva puta više dolazaka, odnosno tri puta više noćenja.

Grad Visoko je u 2022. godini ostvario 736 dolazaka i 2560 noćenja. Prosječno zadržavanje turista je 3 i više noćenja, što je iznad prosjeka kojeg bilježi Kanton u cjelini.

Ukupan broj ostvarenih dolazaka i noćenja u Visokom

 ( 2022. godina )

Ukupan broj dolazaka

736

Domaći

Strani

186

550

Ukupan broj noćenja

2. 560

Domaći

Strani

 

287

2. 278

Numerički pokazatelji i grafički prikazi na najbolji način prikazuju da je znatniji udio stranih posjeta i noćenja u odnosu na domaće. Analizirajući broj evidentiranih dolazaka,  udio domaćih je 25 %, a stranih 75 %. Posmatrajući ostvarena noćenja, domaći turisti zabilježili su 11 %, a strani čak 89 % ostvarenih noćenja. Domaći gosti bilježe 1 i više noćenje, dok se strani turisti zadržavaju 4 noćenja.

Upoređujući Kanton i Visoko, u Kantonu znatno je dominantnije učešće  domaćih turista u odnosu na strane i po broju dolazaka i po broju ostvarenih noćenja. Naš grad po svim parametrima je magnet za strane turiste, koji su ostvarili znatno više i dolazaka i noćenja. Stranu turističku klijentelu najviše čine gosti iz Njemačke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Švicarske i Lihtenštajna, Češke, Holandije, Švedske, Španije, UAE, Slovenije i dr…

 

Prema najnovijim obrađenim statističkim podacima, za period januar- august 2023. godine na području Grada Visokozabillježeno je 620 evidentiranih dolazaka i 2. 686 ostvarenih noćenja. Prosječan boravak posjetitelja je 4 i više noćenja, i tu se bilježi blagi porast, što se smatra pozitivnim parametrom u odnosu na opći prosjek zadržavanja turista u Zeničko- dobojskom kantonu.

 

Broj ostvarenih dolazaka i noćenja u Visokom

 ( period I- VIII, 2023. )

Ukupan broj dolazaka

620

Domaći

Strani

23

597

Ukupan broj noćenja

2. 686

Domaći

Strani

 

47

2. 639

 

Udio ostvarenih dolazaka od strane domaćih turista je gotovo neznatan i iznosi samo 7 %, a strani gosti bilježe čak 93 % . Sličan slučaj je i sa brojem ostvarenih noćenja. Udio stranih turista je čak 98 %, a domaćih samo 2 %, što Visoko pozicionira kao jedinstveno mjesto u Zeničko- dobojskom kantonu po ovom procentualnom omjeru.

Uzimajući u obzir da je u 2022. godini ukupan broj ostvarenih noćenja iznosio 2. 560 , a da je za period januar- august ove godine već dostigao brojku od 2. 686 noćenja, ova godina može se konstatovati da je već uspješnija od prethodne, i to uvećanje najbolje će se moći analizirati završetkom kalendarske godine.

Još jedan pokazatelj ide u prilog činjenici da će ova godina biti plodonosnija od prethodne kada je u pitanju turistički promet. Naime, ako uporedimo period januar- august 2023.godine sa istim periodom 2022. godine, bilježi se rast i po broju dolazaka ( uvećanje za 22, 29 % ), a posebno po broju ostvarenih noćenja ( uvećenje za 51,75 % ).

Dakle, turistička kretnja na području našeg grada konstantno bilježe uzlaznu putanju, sve je više posjeta našem gradu i višednevnog boravka turista. Na nosiocima turističke ponude Visokog je da konstantno rade na kreiranju i unapređenju potencijala i sadržaja, koji će biti motiv za dolazak novih, ali i onih vjernih turista, koji se više puta vraćaju u naš grad, jer oni su i najpoželjniji.

Priredila i analizirala: Amela Jusufović / Visoko.ba

Ostavite odgovor